Team Lund Vedtægter

Vedtægter
for foreningen
Team Lund
1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Team Lund
1.2 Forbundets hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl
2.0 Forholdet til Dansk Skytte Union

2.1 Foreningen er medlem af Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund og dermed
underlagt disses love og bestemmelser.
3.0 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle skytter inden for foreningens område og fremme
foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Dansk Skytte Unions formål
3.2 Foreningens formål er endvidere at arbejde med skydesporten som træning og konkurrence i
tilslutning til Dansk Skytte Unions formål.
3.3 Sportsskydning til bevægeligt mål(flugtskydning) indgår som primært mål blandt
foreningens aktiviteter.
4.0 Optagelse.
4.1 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.
5.0 Ophør.
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til
udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere
af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med
Dansk Skytte Unions vedtægter, eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed
godkendes af generalforsamlingen.
5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
6.0 Kontingent og Hæftelse
6.1 Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årlig kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for
familie-juniorer og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt
træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
7.0 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 2 år inden udgangen af November måned,
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne
forslag skal ske enten på Foreningens hjemmeside eller ved skriftlig indkaldelse til
medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
8.0 Ekstraordinær generalforsamling.
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det
påkrævet, eller 75 % af medlemmerne begærer dette med angivelse af, hvilke sager der
ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade
Afholde ekstraordinære generalforsamling senest tre uger herefter.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til
medlemmerne med 1 uges varsel.
9.0 Afstemning.
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har en stemme.
9.3 Afstemningen sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 af
medlemmerne begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse
vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
10.0 Bestyrelse.
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af
foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller ( 2 af 5)
Medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, i tilfælde af stemme
lighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
11.0 Tegningsret.
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis
næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til
kassereren.
12.0 Formue og regnskabsår.
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
13.0 Revision.
13.1 Den revisor, der vælges af og blandt medlemmerne jfr. Punkt 7 reviderer
regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at
foreningen administreres hensigtsmæssig og i overensstemmelse med de fastsatte
retningslinier.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer.
14.0 Sammenslutning.
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemme
vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under Dansk Skytte Union,
således at, foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles
lokalforening.
15.0 Opløsning.
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer
på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to
måneder mellemrum, vedtage at foreningen opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt overgå til
Dansk Skytte Union.
16.0 Våbenpåtegningsret
16.1 Foreningen er af det stedlige politi bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser.
Våbenpåtegning gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af
medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.
16.2 Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen fra et
medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en
meddelt tilladelse til et våben.
17.0 Ikrafttræden.
17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling
Dato:9/11-14
Den. 9/11 20 14 .
Træder i kraft når de er godkendt af Dansk Skytte Union.
Godkendt af Dansk Skytte Union