Referat Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling fredag d. 2. juli 2021 kl. 18:30

 Formanden bød velkommen.

32 deltagere

Dagsorden:

 

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Johannes Rode

 

Johannes blev valgt.

Bekendtgjorde at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet d.

1. juni på mail og i klubhuset.

Der blev udpeget 2 stemmetællere:

Paul Jørn Tingleff og Brian Geertsen.

2. Formandens beretning:

Velkommen til generalforsamlingen, det er dejligt at det trods alt er lykkedes at samle så mange til årets generalforsamling. Igen i år er mødet desværre blevet udsat til her først i juli. I lighed med sidste år er årsagen til udsættelsen Corona situationen. Det ser dog lige nu ud til at lysere tider er på vej, vi er trods alt efterhånden mange som er vaccineret eller på vej til at blive det.

Med denne velkomst antyder jeg så også at det forgangne år har været meget anderledes end de fleste af os havde forestillet os. Vi var godt i gang med træningen i foråret da Coronaen ramte Danmark og dermed også flugtskydningen. Banen var lukket ned i 2 måneder, før vi så småt kom i gang igen. Det betød også at den lokale holdskydning blev aflyst. Senere hen over sommeren blev alle skydninger i Jægerforbundet, Flugtskydnings Forbund og Skytte Union også aflyst. Sidst på sommeren så det så endelig ud til at det ville være muligt at afholde Sporting DM (som var flyttet til Lund) men også det, blev i sidste øjeblik aflyst. Så man kan godt sige at 2020 blev til et rigtigt træls år for skydebanen og for flugtskydningen i det hele taget. Derfor kommer min beretning jo af naturlige årsager heller ikke til at indeholde gennemgang af diverse resultater eller rejsebeskrivelser.

Ved Generalforsamlingen sidste år (som også var blevet flyttet til juli måned) kunne vi glæde os over at, kunne fejre Jes Peters 40 års jubilæum i bestyrelsen, som også senere blev fejret med en lille reception i klubhuset. I min beretning sidste år og min gennemgang af Jes Peters jubilæum beskrev jeg også lidt af historien i foreningens 50 årige leve tid. Man kan derfor sige at beretningen blev tilbageskuende, det vil jeg gerne forsøge at ændre i dette års beretning, hvor i sikkert alle har bemærket, at der er udsigt til at der mod sædvane, skal ske en temmelig stor udskiftning i bestyrelsen.

Sammen med manglen på resultater og oplevelse i sidste sæson har det betydet at, der er blevet plads i beretningen til at prøve på at se lidt fremad.

Jeg vil her prøve på at belyse de muligheder og udfordringer der ligger og venter og jeg vil starte med udfordringerne først:

  • Miljøkravene vil i de kommende år helt sikkert ikke blive mindre, vi kan måske blive hjulpet lidt af udviklingen af miljøvenlige duer og patroner i vores forening. Men generelt er en af de største udfordringer for foreninger og deres drift og overlevelse blevet at, skaffe de nødvendige ildsjæle, som brænder for at drive foreningerne, sidde i bestyrelserne og tage ansvaret på sig. Det er heldigvis ikke (indtil videre) et stort problem her i foreningen.
  • Den næste opgave bliver så at få medlemmerne aktiveret, til at bakke bestyrelsen op, med den frivillige indsats der er så nødvendig, for ikke at overbelaste bestyrelserne. Skal der i fremtiden afholdes større stævner for vores vedkommende, eller for eksempel lokale byfester, idrætsuger og lignende, så er det absolut nødvendigt med frivillige hjælpere til det praktiske, såsom oprydning, køkkenhjælp og mange flere ting. Der er i de små foreninger herude på landet, ikke råd til at leje arbejdskraft til disse opgaver, hvis det fortsat skal være muligt at holde priserne på et niveau hvor alle kan være med, og samtidig bevare en solid økonomi, hvor der er råd til at støtte ungdomsarbejdet. Som en af mine gamle bekendte engang sagde ”Der er ikke kun meget arbejde, der er også mange glæder, ved at deltage i frivilligt arbejde”.

Jeg håber ikke det første kapitel giver anledning til sortsyn, så derfor vil jeg nu gå til de mere opløftende betragtninger og her holde mig til vores forening.

Indtil videre er det lykkedes at skaffe det nødvendige antal frivillige, men det er (ikke blevet lettere) på det sidste. Her i foreningen har vi (som i senere vil kunne se) en rigtig god økonomi og det har Coronakrisen ikke formået at ødelægge – selv om det selvfølgelig kan ses i regnskabet. Vi giver fortsat støtte til vores unge skytter. Her yder Andreas en meget stor indsats og har en stor del af æren, for den gode udvikling.

Der har de sidste år været mulighed for at modtage jagttegns undervisning hen over vinteren. Det lykkedes også her i Coronasæsonen for Anita – ved opdeling af holdet – at gennemføre kurset med 10 elever.

Vi kan glæde os over en rigtig god opbakning til de officielle skydninger som foreningen også betaler indskuddet til. Også den lokale holdskydning er et stort aktiv for foreningen og medlemmerne. Også her betaler foreningen holdenes startgebyr og licens kort.

I løbet af de sidste 10 år er banen udvidet til de fysiske grænser. Klubhuset er renoveret, der er bygget nye toiletter og indlagt by vand. Alt dette har været muligt på grund af alle de frivilliges indsats, godt hjulpet af egnens håndværkere og andre erhvervsdrivende som har sponsoreret og hjulpet til undervejs.

Hvad skal fremtiden så bringe?

Jeg håber at vi også om 10 og 20 år kan have en attraktiv bane med gode faciliteter. Der bliver nok ikke tale om de store udvidelser, det er der som før omtalt, simpelt hen ikke plads til.

Der hvor jeg ser muligheder og behov i fremtiden er uddannelse af flere instruktører og at nogen af instruktørerne har mod på at videreuddanne sig til egentlige trænere, så vi også i fremtiden kan være synlige ved diverse mesterskaber i jagt og sporting skydning. Samt at vi i løbet af nogle år begynder at kunne se resultatet af ungdomsarbejdet – i form af flere gode senior skytter som kan være forbilleder for nye generationer af skytter.

Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme alle de jægere og skytter som ”bare” skyder for sjov eller for at blive bedre jægere – der skal være plads til alle.

Da vi nu er så langt henne på 2021 sæsonen som vi er, vil jeg lige kort nævne et par ting fra denne sæson. Igen i år og forhåbentlig for sidste gang har Corona lagt hindringer i vejen for os. Træningen kom først i gang sidst i marts sammen med sommertiden. Modsat 2020 har det i år været muligt at afholde diverse kvalifikations skydninger:

Til Jæger forbundets Mesterskab i Herning hvor vi bliver godt repræsenteret, og til Sporting Mesterskabet her i Lund. Den lokale holdskydning bliver også gennemført, dog lidt forsinket og med afslutningen efter sommerferien.

Til slut vil jeg efter dette meget usædvanlige år, slutte beretningen med at sige tak til alle der i 2020 trods alt har benyttet banen. Tak til vore samarbejdspartnere og sponsorer, tak til de frivillige som har ydet en indsats i 2020, ikke mindst ved oprydningen på banen lige efter sæsonafslutningen. Også tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, trods de vanskelige forhold.

 

Tak for 2020 sæsonen.

 

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

 

3. Kassererens beretning/ regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet, udvisende et underskud på kr.

54.264,-

 

Der bliver spurgt ind til Corona hjælp?

Kassereren oplyser at der er søgt kr. 20.000 i sidste runde – dem forventer vi at få engang i 2021.

 

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

4. Indkommende forslag.

Ingen

 

5. Valg til bestyrelsen

På valg:

Jes P. Andersen (modtager ikke genvalg)

Hauke Paysen (modtager ikke genvalg)

Christian Siebert

Kaj Meggers (modtager ikke genvalg)

Brian Pedersen

 

Suppleant – Anita Brandorff blev enstemmigt valgt ind i stedet for Jes P. Andersen.

 

Bestyrelsen foreslog Cees Barsingerhorn i stedet for Hauke Paysen Enstemmigt valgt.

 

Christian S. blev enstemmigt genvalgt.

 

Bestyrelsen foreslog Jacob Rahr i stedet for Kaj Meggers: Enstemmigt valgt.

 

Brian blev enstemmigt genvalgt.

 

Suppleanter på valg:

Anita Brandorff

Anette Siebert

 

Bestyrelsen foreslog Bjarne Paulsen i stedet for Anita Brandorff Enstemmigt valgt.

 

Anette blev enstemmigt genvalgt.

6. Valg af revisorer

På valg:

Paul Jørn Tingleff

Brian Geertsen

 

Begge blev enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt.

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

 

Formanden får ordet:

Takker Johannes Rode for indsatsen.

 

Tillykke med valget til de nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Formanden takker de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer enkeltvis for den tid de har været i bestyrelsen.

 

 

Jes P.:

Det er med vemod vi må sige farvel og tak til dig. Du har dog fortsat lovet at komme og åbne banen samt slå græs – det siger vi mange tak for.

 

Hauke:

Vi siger farvel til dig efter 30 år i bestyrelsen. Du er vores tekniske geni, som vi håber at, vi må gøre brug af fremover. Perfektionist og har også en del temperament (dog mest over for dig selv)    

 

Kaj:

Du har siddet i bestyrelsen siden 2012. Har sat dit præg på banen med din håndværksmæssige kunnen, tak for det. Du siger gerne din mening og står ved den. Ivrig SKAT spiller både sommer og vinter. Vi håber at vi også fremover må trække på dine håndværksmæssige evner.

 

Formanden overrækker gaver til dem alle 3.

 

Forsamlingen udbringer et 3 foldigt leve.

 

Tak til alle fremmødte og velkommen i bestyrelsen til Anita, Cees og Jacob.

 

Tak for god ro og orden

 

 

Skriv et svar