Indkaldelse Team Lund generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Team Lund

Den 4. Marts 2023 kl 11.30 bliver der afholdt generalforsamling I Team Lund.
Dette bliver afholdt i Lund Flugtskydnings Center, Lundvej 28, Bylderup Bov.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde 7 dage før)
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af Formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Tilmelding nødvendig p.g.a. spisning.

Tilmelding på mail: sus-morten@mail.dk 

Senest lørdag den 25. februar 2023